Varför People/Talent Management?

En vanlig missuppfattning är att Talent management bara är till för några få utvalda ”high potentials”, men inget kunde vara mer felaktigt. Den svenska synen på Talent management innebär istället att alla anställda i en organisation berörs och bör omfattas av Talent management och att en strategi för Talent management alltid ska vara kopplad till affärsstrategin.

Alla anställda i en organisation driver arbetet mot gemensamma mål och därför bör alla omfattas av en Talent managementstrategi. Historiskt har man fokuserat för mycket på ”topptalanger” och ”underpresterare”, men det handlar inte om att dela in medarbetarna i olika grupper utan hitta de förutsättningar som får alla medarbetare att prestera optimalt.

Människor varierar naturligt i sin förmåga till prestation beroende på en mängd komplexa samband mellan privatliv, relationer till andra medarbetare, chefer, kunder, roller etc. och kan i vissa perioder i livet prestera mer och i andra mindre. De bästa arbetsgivarna förstår och tar hänsyn till individuella förutsättningar och försöker anpassa arbetsbelastning och roll efter medarbetarens preferenser och kompetens. Ibland kanske personliga värderingar inte stämmer med organisationens och då är det bättre för alla parter att hitta nya lösningar för både medarbetare och företag.

Värderingar är en av de viktigaste parametrarna i rekrytering för organisationen – kompetens kan alltid ökas på en mängd olika sätt, men att ändra värderingar är mycket svårare. Att organisationen har ett mål och en vision som medarbetarna ”går igång på” är viktigare än kontroll och styrning. Om motivationen och engagemanget finns kommer prestationen, kundnöjdheten och vinsten ”på köpet”. Därför är medarbetarengagemang kanske det viktigast av allt att arbeta med för chefer och HR. Det mest kraftfulla som finns är ett företag där alla är medvetna om vision och långsiktig strategi och där alla drar åt samma håll genom att arbeta mot sina mål (individuella eller teammål) kopplade till organisationens mål.